Obchodní a smluvní podmínky a reklamační řád


Článek I. - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
 1. Tyto obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dodavatele) a kupujícího (zákazníka). Prodávajícím je provozovatel internetového obchodu, Ing. Michal Vavrečka se sídlem 739 46 Hukvaldy 33, (dále jen "Prodávající"). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.
 2. Tyto obchodní podmínky upravují rozdílně práva a povinnosti pro Kupujícího – fyzické osoby, který vystupuje ve vztazích s Prodávajícím jako kupující spotřebitel (dále jen "Spotřebitel"), a Kupujícího – fyzické osoby, který ve vztazích s Prodávajícím vystupuje v rámci své podnikatelské činnosti, nebo jakékoli právnické osoby (dále jen "Podnikatel"). Je-li smluvní stranou Spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb., a zákonem o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb. Je-li smluvní stranou Podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. Kupující, který není spotřebitel, je Podnikatel. Za Podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet Podnikatele.

Článek II. - VYMEZENÍ POJMŮ
 • E-shop - internetový obchod provozovaný Prodávajícím na webové stránce umístěné na internetové adrese ticketgate.cz (dále jen "webová stránka"), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen "webové rozhraní obchodu")
 • Kupní smlouva - smlouva o koupi vstupenek uzavřená prostřednictvím E-shopu mezi Prodávajícím a Kupujícím zakoupením vstupenky, popř. zboží.
 • Kupující - osoba, která s Prodávajícím uzavřela Kupní smlouvu, bez ohledu na to, zda se jedná o Spotřebitele nebo Podnikatele.
 • Podmínky - tyto Obchodní podmínky prodeje vstupenek přes E-shop Prodávajícího.
 • Producent - pořadatel akce, prodeje.
 • Podnikatel – fyzická osoba, která při uzavírání a plnění Kupní smlouvy uzavřené s Prodávajícím jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, nebo právnická osoba.
 • Prodávající – Ing. Michal Vavrečka, IČ 72973161, se sídlem 739 46 Hukvaldy 33, který je současné provozovatel E-shopu. Ve vztahu ke Spotřebitelům je Prodávající osobou, která při uzavírání a plnění Kupní smlouvy jedná v rámci podnikatelské činnosti.
 • Spotřebitel – fyzická osoba, která při uzavírání a plnění Kupní smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, nakupující vstupenky přes E-shop za jiným účelem než pro podnikání s těmito vstupenkami.
 • Spotřebitelská smlouva – Kupní smlouva, jejímiž smluvními stranami jsou na jedné straně Spotřebitel a na druhé straně Prodávající.
 • Uzavření Kupní smlouvy - objednávka vstupenek nebo zboží, učiněná Kupujícím prostřednictvím E-shopu je návrhem na uzavření Kupní smlouvy, která je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu Prodávajícího Kupujícímu s tímto návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany Prodávajícího). Od tohoto momentu mezi Kupujícím a Prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny Kupní smlouvou a těmito Podmínkami, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.
 • E-Vstupenka - elektronická vstupenka, kterou si může Kupující stáhnout a vytisknout v příslušném formátu (PDF soubor).
 • Zboží - upomínkové předměty, zvukové a obrazové nosiče, a podobně, umístěné v E-shopu jako doplňkový prodej.

Článek III. - KUPNÍ SMLOUVA
 • Je-li kupujícím Spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízených vstupenek na webových stránkách E-shopu Prodávajícího. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím Spotřebitelem a přijetím objednávky Prodávajícím. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení Kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen "elektronická adresa kupujícího"). Na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou Kupní smlouvu včetně dohodnuté ceny, lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.
 • Před zasláním objednávky Prodávajícímu, je Kupujícímu umožněno zkontroloval a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující Prodávajícímu příkazem "Koupit/Rezervovat".
 • Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy si hradí kupující sám (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory aj.)
 • Podáním objednávky Kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito Podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto Podmínky je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním každé objednávky na E-shopu upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Kupující souhlasí s Podmínkami ve znění k okamžiku odeslání závazné objednávky a je jimi vázán okamžikem uzavření Kupní smlouvy, uzavřené okamžikem, kdy přijme potvrzení objednávky, zaslané Prodávajícím.
 • V případě bezhotovostní platby je Kupující povinen uhradit kupní cenu vstupenek společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího. K zadání platby je možné využít QR kód vytvořen v E-shopu.
 • Případné slevy z ceny vstupenek poskytnuté Prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
 • Uzavřená Kupní smlouva je Prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto Podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto Podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách E-shopu, přičemž Kupující je oprávněn aktuální znění archivovat výhradně za účelem plnění Kupní smlouvy a jeho evidence. Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce; nebrání-li tomu okolnosti na straně Prodávajícího či Kupujícího, lze Kupní smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce. Vyžaduje-li Kupující smluvní podmínky v jiném jazyce, pořídí je na vlastní náklady, a to včetně ověření na straně Prodávajícího. Ceny uzavřené objednávky jsou závazné pro obě smluvní strany k okamžiku odeslání objednávky Kupujícím.
 • Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace. Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.
 • Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s kupujícím, v případech, že se výrazným způsobem změnila cena vstupenek. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření Kupní smlouvy nedojde.

Článek IV. - ZPŮSOB A PODMÍNKY PRODEJE VSTUPENEK
Pro prodej vstupenek využívá Prodávající několik možností. Každý zákazník má možnost zakoupit vstupenku u Producenta, u smluvních prodejců a prostřednictvím internetového obchodu na webových stránkách Prodávajícího.
 1. Nákup vstupenek u Producenta - Je určen pro hromadné objednávky směřované Prodávajícímu prostřednictvím komunikačních systémů (poštovní zásilka, e-mail, telefonická objednávka). Vyúčtování probíhá na základě faktury, popřípadě platby v hotovosti u Prodávajícího.
 2. Smluvní prodejci - Prodávající má smluvně ošetřený prodej vstupenek na tradičních místech prodejů vstupenek např. městská informační centra, cestovní kanceláře a další subjekty. Na webových stránkách Prodávajícího jsou smluvní prodejci uvedeni v části "Prodejní místa".
  Zákazník si v těchto prodejních místech může vyzvednout rezervaci provedenou v E-shopu nebo zakoupit vstupenky na jakékoliv, Prodávajícím, nabízené představení. Vstupenka je po úhradě vstupného vytištěna přímo na prodejním místě.
 3. Internetový obchod E-shop - Prodej vstupenek se uskutečňuje prostřednictvím E-shopu umístěného na webových stránkách ticketgate.cz provozovaného Prodávajícím. E-shop nabízí kupujícímu několik možností, jak získat požadované vstupenky.
 4. Internetový obchod E-shop - nejspolehlivější nástroj pro nákup vstupenek, který spravuje přímo Producent, a finanční transakce platby převodem z běžného účtu Kupujícího na běžný účet Producenta, nebo platební kartou na účet Producenta.
  1. On-line rezervace s následným vyzvednutím a zaplacením hotovostí v libovolném prodejním místě - Pro objednání vstupenek tímto způsobem, je Kupující povinen provést registraci na webových stránkách Prodávajícího. Při registraci na webových stránkách a při objednávání vstupenek je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je Kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání vstupenek jsou prodávajícím považovány za správné. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
   Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
   Kupující je dále povinen překontrolovat správnost a úplnost údajů vyplněných v registračním formuláři. Touto registrací zároveň kupující může dát souhlas se začleněním do databáze Prodávajícího, která slouží k zasílání obchodních sdělení Prodávajícího.
   Po registraci si Kupující vybere konkrétní vstupenky či sedadla na volná místa v plánu sálu z různých cenových úrovní. Stisknutím tlačítka "Rezervovat" odešle kupující svůj požadavek na vybranou vstupenku. Před odesláním své objednávky, je kupující povinen překontrolovat správnost vytvořené objednávky. V případě jakéhokoliv problému v průběhu rezervace, který by rezervaci nedovolil dokončit, či dotazů a pomoci, se kupující může obrátit se žádostí vyřešení problému na e-mailovou adresu Prodávajícího help@ticketgate.cz. Tato e-mailová adresa slouží k technické podpoře mezi Kupujícím a Prodávajícím.
   Odesláním objednávky souhlasí Kupující s těmito Podmínkami. V případě, že objednávka je systémem akceptována, je jí přiděleno konkrétní číslo rezervace. Toto rezervační číslo (internetová rezervace) včetně celkové ceny vstupenek je Kupujícímu sděleno v novém okně webového portálu a zároveň formou zprávy zaslána na e-mail uvedený při registraci. Pomocí tohoto rezervačního čísla si může Kupující rezervované vstupenky vyzvednout v libovolném registrovaném prodejním místě Prodávajícího. Je-li na akci, jíž se rezervace týká, nastaven cenový vývoj vstupného, nelze zákazníkovi zaručit v den jejího vyzvednutí stejnou cenu, jakou obdržel ve zprávě zaslané elektronickou poštou. Cenu vstupenky lze zaručit jen v případě, že prodej/nákup rezervované vstupenky proběhne ve stejný den/datum jako rezervace. Všechny rezervace jsou prováděny zdarma. Při vyzvednutí v prodejním místě, uhradí Kupující pouze skutečnou cenu vstupenek bez jakýchkoliv dalších poplatků, to však neplatí, pokud prodejní místo uplatňuje vlastní Obchodní podmínky, kterými upravuje pravidla vyzvednutí. Pokud Kupující rezervuje vstupenku v E-shopu a vyzvedává rezervaci u prodejního partnera výdejního místa, je si vědom, že vstupuje do obchodní transakce s třetí stranou, která pro něho nemusí být tak výhodná, jako přímý nákup u Prodávajícího. Cenový vývoje je uvedený na webových stránkách v odkazu vstupenky.
   Rezervace je časově omezená. Platnost rezervace je závislá na typu akce. Konkrétní platnost rezervace je kupujícímu sdělena prostřednictvím potvrzovacího e-mailu. Po tuto dobu systém garantuje kupujícímu rezervovanou vstupenku, po té rezervací pozbývá platnosti. Ve většině případů je platnost rezervace 7 kalendářních dnů.
   Kupující předá obsluze smluvního prodejního místa Prodávajícího číslo rezervace, kterou uskutečnil prostřednictvím E-shopu. V případě, že systém rezervaci akceptuje, bude Kupující vyzván k úhradě příslušné částky. Po zaplacení celé hodnoty vstupenky, obsluha smluvního prodejního místa Prodávajícího vytiskne platnou vstupenku. Kupující je povinen bezprostředně po převzetí vstupenky, zkontrolovat správnost všech vytištěných údajů. V případě vytištění chybných údajů, bude provedena na žádost Kupujícího okamžitá reklamace vstupenky. Kupující je povinen vrátit obsluze smluvního prodejního místa reklamovanou vstupenku. Obsluha smluvního prodejního místa nabídne Kupujícímu k prodeji jiné volné místa/vstupenky na vybranou akci nebo mu vrátí peníze.
  2. On-line rezervace s následnou platbou kartou nebo bankovním převodem - Pro objednání vstupenek tímto způsobem, je kupující povinen provést registraci na webových stránkách Prodávajícího. Kupující je dále povinen překontrolovat správnost a úplnost údajů vyplněných v registračním formuláři (tato povinnost se nevztahuje na rychlý nákup prostřednictvím udání e-mailové adresy). Touto registrací zároveň kupující souhlasí se začleněním do databáze Prodávajícího, která slouží k zasílání informačního mailu o akcích nabízených Prodávajícím.
   Po registraci si Kupující vybere konkrétní vstupenky či sedadla na volná místa v plánu sálu z různých cenových úrovní. Příkazem "Koupit" odesílá Kupující svůj požadavek na vybranou vstupenku. Kupující je povinen před odesláním požadavku překontrolovat správnost vytvořené objednávky. Odesláním objednávky souhlasí kupující s těmito Podmínkami.
   Příkazem "ZAPLATIT" kupující potvrzuje svůj požadavek a následně realizuje platbu vybrané vstupenky platební kartou. Po dokončení on-line platební operace je kupující automaticky vrácen na webové stránky Prodávajícího. Takto realizované platbě je automaticky přidělen jedinečný variabilní symbol, který je kupující povinen si uchovat.
   Po provedení úhrady si Kupující může elektronickou vstupenku stáhnout a vytisknout doma na své tiskárně.
   Bližší postup nákupu je popsán v sekci " Jak nakupovat".

Článek V. - PRAVIDLA PRO POUŽÍVÁNÍ ELEKTRONICKÉ VSTUPENKY (dále jen "E-Vstupenka")
 • E-Vstupenku mohou využívat pouze Registrovaní uživatelé a uživatelé, kteří zvolili jednorázový nákup prostřednictvím zadání e-mailové adresy.
 • E-Vstupenka je elektronická vstupenka vybavená kontrolním prvkem v podobě čárového nebo QR kódu. Tento čárový nebo QR kód, který slouží pro ověření platnosti vstupenky a ověření nároku na vstup do místa konání akce. Platnost vstupenky a jejího kontrolního prvku se ověřuje speciálním čtecím zařízením. Čárový nebo QR kód je možno načíst pouze jednou. Kupující není oprávněn tento kód načítat. Vystavuje se nebezpečí, že na akci nebudu vpuštěn. Čárový nebo QR kód slouží jako ochranný prvek a kontrolní ústřižek.
 • E-Vstupenka přestává platit po přečtení čárového nebo QR kódu a vstupenku již nelze dále použít. Vstup do místa konání akce bude povolen pouze na základě té E-Vstupenky vstupenky, která bude předložena a zkontrolována čtecím zařízením jako první. Při jakémkoliv dalším předložení vstupenky nebo její kopie nebude k takto předložené vstupence nebo její kopii přihlíženo a na jejím základě nebude povolen vstup na akci, a to bez ohledu na to, kdo ji předloží.
 • E-Vstupenku je povinen kupující pečlivě chránit, za její zkopírování, či jiné zneužití je zodpovědný Kupující sám, Prodávající v tomto případě nenese žádnou zodpovědnost. V případě poškození, zničení, ztráty nebo odcizení E-vstupenky nebude nahrazena novou a Kupujícímu nebude poskytnuta náhrada.
 • E-Vstupenku si Kupující stahuje ve formátu PDF, k jejímu vytištění je nutno použít počítačový program určený k tisku dokumentu ve formátu PDF (např. Adobe Acrobat Reader).
 • E-Vstupenku nelze vrátit prodávajícímu a žádat zpět vrácení vstupného.

Článek VI. - PRÁVO KUPUJÍCÍHO ODSTOUPIT OD SMLOUVY
 1. Na nákup vstupenek se nevztahuje právo o odstoupení uzavření kupní smlouvy pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku bez udání důvodu ve lhůtě do 14 dní od převzetí, jelikož Kupující je si vědom ceny, místa konání akce, výběru místa v sále, kterou si zadává na základě vlastního uvážení. Za zakoupené vstupenky se vstupné nevrací.
 2. Kupující nabývá vlastnictví ke vstupenkám až v okamžiku zaplacením celé kupní ceny.
 3. V případě, že ze strany Prodávajícího nebo Pořadatele, dojde k úplnému zrušení akce, bude kupující, který poskytnul při registraci svou e-mailovou adresu, prostřednictvím této adresy o zrušení vyrozuměn. V případě zrušení akce, náleží kupujícímu vrácení plné hodnoty ceny vstupenky, a to stejným způsobem jakým byla vstupenka zakoupena. Způsob vrácení plné hodnoty ceny vstupenky bude současně uveden na webových stránkách Prodávajícího.
 4. V rámci reklamace nelze reklamovat nespokojenost zážitků z konané akce.
 5. V rámci reklamace nelze reklamovat rozlišnost uměleckého obsazení uvedených v propagačních materiálech a skutečně obsazených rolí. K tomuto bodu Producent uvádí, že podniká veškeré kroky k obsazení uvedeného na propagačních materiálech a dalších komunikačních kanálech.
 6. V rámci reklamace nelze uplatňovat tzv. škodu způsobenou třetí stranou, např. přerušení dodávky energie během představení, vyhlášení evakuace, epidemie nebo nevpuštění do sálu policií nebo záchrannými sbory, jakož i jiný případ, který nevzniknul vinou Pořadatele a jeho zajištění akce, a v tomto případě kupující může uplatňovat vzniklou škodu na tom, kdo byl příčinou neodehráni představení.

Článek VII. - OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako "osobní údaje").
 3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práva povinností z kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely vyhodnocování funkčnosti systému a jeho optimalizaci. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
 4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě. Za uvedení nepravdivých anebo neaktuálních údajů nenese Prodávající zodpovědnost a případná vzniklá škoda jde na vrub Kupujícího.
 5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících vstupenky nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
 6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
 8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat prodávajícího o vysvětlení, může požadovat, aby prodávající odstranil takto vzniklý stav.
 9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 10. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti kupujícího odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití.

Článek VIII. - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
 1. Tyto Podmínky jsou platné a závazné pro všechny akce, na které Prodávající prodává vstupenky.
 2. Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se nevyměňuje a duplikáty se nevydávají.
 3. V případě zrušení Akce budou registrovaní Kupující informováni na e-mailovou adresu uvedenou v databázi registrace nejpozději do 7 dnů od oznámení o zrušení Akce, kde a jakým způsobem je třeba uplatnit nárok na vrácení vstupného. Standardně se vstupné vrací v místě, kde byla vstupenka zakoupena. V případě uhrazení vstupenky v internetovém obchodě přes E-shop Prodávajícího (platební kartou nebo bankovním převodem) se nárok na vrácení vstupného uplatňuje přímo u Prodávajícího. Náhrada jiných nákladů (doprava, ubytování, pojištění, aj.) se neposkytuje.
 4. Právo změny programu, termínu a místa konání je vyhrazeno. Nejaktuálnější informace o změnách programu, termínu, místa atd. jsou k dispozici na webové stránce ticketgate.cz nebo muzikalservis.cz. Kupující je povinen si vždy v den konání Akce prověřit na webových stránkách Prodávajícího, zda se Akce opravdu koná.
 5. Do místa konání Akce není dovoleno vnášet láhve, plechovky, zbraně, omamné látky nebo jiné předměty, které mohou být Pořadatelem označeny jako nebezpečné nebo na Akci zakázané. Právo osobní bezpečnostní kontroly je vyhrazeno. Pořadatel si vyhrazuje právo na Akci nevpustit osoby podnapilé, pod vlivem omamných látek nebo ohrožující pořádání Akce či bezpečnost jejích návštěvníků.
 6. Do místa konání Akce je zakázáno nosit magnetofony, fotoaparáty, filmové kamery a videokamery. Bez souhlasu Pořadatele je pořizování audio a video záznamů je zakázáno. Škody způsobené Kupujícím na autorském právu, budou vymáhány na straně Kupujícího z důvodu porušení těchto smluvních a obchodních podmínek.
 7. Právo filmového, video a televizního záznamu akce je vyhrazeno. Návštěvník takto zaznamenaný na dokument může být dále zveřejňován bez dalšího upozornění a finanční náhrady.
 8. Vstupenka je platná pro jeden vstup - pouze s kontrolním útržkem, čitelným čárovým nebo QR kódem, nepoškozená anebo dodatečně neupravená. Po opuštění prostoru Akce je neplatná.
 9. Vstupenky jsou ceniny chráněné ochrannými prvky, například uvedením jména a příjmení Kupujícího popřípadě uvedením čísla platného osobního dokladu. Padělání, kopírování a pozměňování vstupenek je nepřípustné.
 10. Chraňte vstupenku před okopírováním! V případě okopírování vstupenky nebo zakoupení mimo smluvní prodejní místa Prodávajícího se vystavujete riziku, že nebudete na Akci vpuštěn.
 11. Nákupem vstupenek u prodejců (např. Ticketportal, Ticketmaster, aj.) není Kupující považován za zákazníka Internetového obchodu Ticketgate.cz. Tito prodejci mají vlastní obchodní a smluvní podmínky. Finanční transakce probíhají na účet těchto prodejců a Kupující se vystavuje případnému riziku ztráty možnosti vstupu na Akci, pokut prodejce neprovede převod vybraného vstupného na účet Pořadatele.
 12. Za platnost a pravost vstupenek zakoupených kupujícím mimo smluvní prodejní místa, Prodávající neodpovídá.
 13. Prodávající neodpovídá za škody na zdraví nebo majetku návštěvníků Akce. Návštěvník Akce je povinen řídit se pokyny Pořadatele a jím pověřených osob.
 14. Kupující je v souvislosti se vstupem na Akci vždy povinen dodržovat pravidla stanovená Pořadatelem Akce. Je také povinen podrobit se provoznímu a návštěvnímu řádu místa konání Akce.
 15. Prodávající si vyhrazuje právo upravit číslování sedadel v místě konání, nesmí ovšem dojít k zásadnímu snížení kvality zakoupených vstupenek, jako je např. posun v rámci jedné řady o více než 5 sedadel, přesun do jiné cenové kategorie, přesun o více než 2 řady nebo přesun na místa se sníženým výhledem. Předchozí věta pozbývá platnosti v případě, že se Prodávající s Kupujícím předem na změně dohodli.

Článek IX. - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 1. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 2. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Ing. Michal Vavrečka, Hukvaldy 33, PSČ 739 46, adresa elektronické pošty produkce@ticketgate.cz, telefon +420 606 047 047
 3. Vyřizování podnětů Kupujících zajišťuje Prodávající prostřednictvím elektronické adresy produkce@ticketgate.cz. Informaci o vyřízení podnětu Kupujícího, zašle Prodávající na elektronickou adresu Kupujícího.
 4. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách Prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
 5. Znění obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovení nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

V Praze, dne 20. 4. 2022
O nás
Kontakty
Ochrana osobních údajů
Vše o nákupu
Jak nakupovat
Prodejní partneři
Obchodní a smluvní podmínky
Partneři
Oficiální prodejci
JadranLevně
LP catering
M+L Logistik
UPLINE CZ
Ostatní
Nabídka spolupráce
Provozovatelem těchto internetových stránek je společnost Ing. Michal Vavrečka, IČO: 72973161,
se sídlem Hukvaldy 33, 739 46 Hukvaldy

Návštěvou těchto stránek souhlasíte s ukládáním některých důležitých informací pro lepší fungování e-shopu